POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest + PCE PEARSON IOKI sp. z o.o. - z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań,
 2. Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać na adres naszego Inspektora Ochrony Danych – Jacek Łuczak (Jacek.luczak@pearson.com)
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
 4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż̇ jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH, CELE i PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH

Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przetwarzania
rekrutacje

podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem osoby

do czasu zakończenia procesu rekrutacji

rekrutacje niezamawiane

podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda; zgoda może zostać odwołana w każdym czasie

do czasu odwołania zgody

działania promocyjne

podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda; zgoda może zostać odwołana w każdym czasie

do czasu odwołania zgody

obsługa zapytań z formularza kontaktowego oraz korespondencji (emailowej, tradycyjnej, innej)

podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda; zgoda może zostać odwołana w każdym czasie; odwołanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z otrzymania informacji zwrotnej w zakresie zgłoszonego zapytania

do czasu odwołania zgody

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora

do czasu przedawnienia roszczeń

zarządzanie kontami na platformie

podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność przetwarzania do wykonania umowy

w czasie obowiązywania umowy albo do czasu określonego w umowie

realizacja umowy

podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność przetwarzania do wykonania umowy

w czasie obowiązywania umowy albo do czasu określonego w umowie

realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze

podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli obowiązek prawny wynikający w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości

do czasu przedawnienia roszczeń

ODBIORCY DANYCH

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej, dostawcom usług marketingowych oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz PEARSON IOKI sp. z o.o.

PRAWA OSÓB

W każdej chwili mają Państwo możliwość do:- wycofania gody wobec przetwarzania;- żądania dostępu do swoich danych osobowych;- żądania sprostowania swoich danych osobowych;- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: Jacek.luczak@pearson.com

W sytuacji chęci wycofania zgody sugerujemy w tym celu przesłać wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Cofniecie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonałosię przed tym cofnięciem

W razie wątpliwości w kwestii uszanowania przysługujących Państwu praw, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

POZOSTAŁE INFORMACJE

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego z uwagi na fakt, że PEARSON IOKI sp. z o. o. jest częścią międzynarodowej korporacji PEARSON oraz wykorzystywania narzędzi Microsoft oraz innych uznanych dostawców narzędzi informatycznych.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają automatycznemu profilowaniu.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 oraz obowiązującymi przepisami.

- - -

PLIKI "COOKIES"

Strona internetowa PEARSON IOKI sp. o.o.  korzysta z informacji zapisywanych za pomocą̨ plików „cookies”, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą̨, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Informacje szczegółowe:

 1. Brak zmiany po Państwa stronie jako Usługobiorcy, ustawié przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników, optymalizacji z niej korzystania oraz tworzenia zagregowanych statystyk.

 3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.

 4. W ramach strony internetowej stosowane są cookies:

  - „stałe” – pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia;

  - „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

 5. Mają Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są̨ w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).